Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de vennootschap onder firma 2United v.o.f., gevestigd te Hengelo.

Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door 2United v.o.f. gedane aanbiedingen en/of met 2United v.o.f. gesloten overeenkomsten alsmede op alle andere handelingen in samenhang met de door 2United v.o.f. gedane aanbiedingen en/of met 2United v.o.f. gesloten overeenkomsten zoals bijvoorbeeld zij het niet uitsluitend onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongerechtvaardigde verrijkingen.

2. Afwijking van deze voorwaarden is uitsluitend mogelijk door middel van een schriftelijke nadere overeenkomst.

3. Voorwaarden, gesteld door afnemers of anderen zijn slechts van toepassing na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door 2United v.o.f.

Offertes

4. Alle aanbiedingen door 2United v.o.f. zijn vrijblijvend. Een overeenkomst op grond van een bestelling komt pas tot stand door schriftelijke acceptatie van de bestelling door 2United v.o.f.

5. Levertijden en termijnen worden slechts bij benadering gegeven.

6. Aanbiedingen van 2United v.o.f. met tijdsbepalingen gelden tot 17.30 uur van de dag welke in de aanbieding als laatst geldende dag is genoemd. Van een dergelijke aanbieding kan uitsluitend schriftelijk gebruik gemaakt worden.

7. De orderbevestiging wordt geacht correct te zijn tenzij binnen drie dagen na verzending daartegen schriftelijk is geprotesteerd.

Levering

8. Levering geschiedt op het door de afnemer aangegeven adres. De afnemer is verantwoordelijk voor de goede bereikbaarheid van dit adres. Indien naar het oordeel van de betreffende chauffeur van de vrachtwagen levering op het aangegeven adres niet mogelijk is, worden de goederen niet afgeleverd. Hierbij blijft de betalingsverplichting van afnemer in stand. De goederen zullen pas opnieuw aangeboden worden na betaling van dan wel zekerheidstelling voor de kosten van het nodeloze transport.

9. Het risico m.b.t. de goederen voor beschadiging dan wel verlies gaat over op de afnemer na aflevering van de goederen. Indien aflevering niet mogelijk is op grond van het voorgaande artikel gaat het risico ter zake over op het moment dat de chauffeur voor de eerste keer vaststelt dat aflevering niet mogelijk is.

10. Al naar gelang van de productiemethode en de standaardhoeveelheden grondstoffen is 2United v.o.f. bevoegd t.o.v. de door afnemer bestelde hoeveelheid een afwijkende hoeveelheid te leveren welke afwijking maximaal 10 % meer of minder kan bedragen waarbij het bijbehorende factuurbedrag dienovereenkomstig zal worden aangepast.

Afwijkingen

11. Geringe variaties in grootte, dikte, kleur en dergelijke van de door 2United v.o.f. geleverde goederen, welke geen of nauwelijks effect hebben op de bruikbaarheid van het geleverde, zijn toegestaan evenals geringe afwijkingen inzake de door 2United v.o.f. geleverde diensten.

a. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

b. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.

c. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:

– oplage tot 20.000 eenheden: 10%

– oplage van 20.000 en meer: 5%

Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

12. 2United v.o.f. levert standaard verpakkingsproducten. Gebruik voor andere doeleinden en producten welke speciale verpakking eisen is voor risico van de afnemer.

13. Bij opdrachten beneden de € 455,-- excl. BTW worden de te maken transportkosten aan afnemer in rekening gebracht. Daarboven geschiedt de levering franco op het aangegeven adres. Retourzendingen worden niet geaccepteerd, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van 2United v.o.f.

Opslag

14. Indien om welke reden dan ook opslag van de producten noodzakelijk is, geschiedt dit voor rekening van afnemer tegen een prijs van 15 % van het factuurbedrag exclusief BTW per maand of gedeelte daarvan tot een maximum van drie maanden waarna de producten vernietigd zullen worden. De afnemer blijft hiernaast het gehele factuurbedrag voor de koopprijs alsmede de bijkomende kosten verschuldigd.

Prijzen

15. De overeengekomen prijzen zijn bindend met dien verstande dat prijswijzigingen van grondstoffen, verhoging van belastingen in de meest ruime zin van het woord, loonsverhogingen en transportkostenverhogingen door 2United v.o.f. doorberekend worden. 

Betaling

16. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum tenzij partijen schriftelijk een andere betalingstermijn zijn overeengekomen. Compensatie door afnemer met vorderingen op 2United v.o.f. is uitgesloten.

17. Indien de factuur niet binnen de overeengekomen betalingstermijn is voldaan en evenmin gevolg is gegeven aan een ingebrekestelling met een termijn van 7 dagen is 2United v.o.f. gerechtigd de vordering uit handen te geven ter incasso waarbij de afnemer aansprakelijk is voor de daaruit voortvloeiende kosten zijnde in ieder geval 15 % buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 150,00 exclusief BTW. In geval van openstaande facturen, waarvan de betalingstermijn is verstreken, is 2United v.o.f. gerechtigd de uitvoering van overige lopende overeenkomsten tussen partijen op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden dan wel door afnemer zekerheidstelling voor de openstaande en de toekomstige facturen inzake de lopende overeenkomsten is gegeven.

18. Vertegenwoordigers of andere tussenpersonen zijn niet gerechtigd betalingen in ontvangst te nemen namens 2United v.o.f. Eventueel aan hen gedane betalingen zijn pas rechtsgeldig nadat deze door 2United v.o.f. zijn ontvangen.

19. Door afnemer aan 2United v.o.f. gedane betalingen worden eerst verrekend met rente en kosten en daarna met de oudste vordering van 2United v.o.f. op afnemer.

20. Indien de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling verleend wordt dan wel op enigerlei wijze een aanbod tot schuldensanering doet of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest, worden alle openstaande vorderingen van 2United v.o.f. op afnemer volledig ineens opeisbaar en is 2United v.o.f. gerechtigd de nog lopende overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden. De afnemer is aansprakelijk voor de door 2United v.o.f. geleden schade, in ieder geval bestaande uit winstderving en transportkosten.

Eigendomsvoorbehoud

21. Zolang geen volledige betaling van de koopprijs met eventuele bijkomende kosten heeft plaats gevonden, blijft 2United v.o.f. eigenaar van de betreffende aan afnemer geleverde goederen.

Aansprakelijkheidsbeperking

23. 2United v.o.f. is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat bij verdere verwerking door afnemer van de door 2United v.o.f. geleverde producten. 2United v.o.f. is niet aansprakelijk voor schade, welke ook, bij de wederpartij en/of bij derden, indien deze schade het gevolg is van onder andere:

a. fouten in een door de wederpartij voorgeschreven en niet van 2United v.o.f. afkomstig ontwerp en/of tekening, of in tekeningen, gegevens of orders van de wederpartij afkomstig;

b. ondeugdelijke uitvoering van werkzaamheden door derden, die door de wederpartij in het werk zijn gesteld, waaronder mede begrepen ondeugdelijke verpakking en ondeugdelijk transport;

c. het gebruik van de producten van 2United v.o.f. voor een ander doel dan waarvoor zij geschikt zijn;

d. onjuist of niet-correct gebruik van door 2United v.o.f. geleverde zaken.

Garantie

24. De kwaliteit van de door 2United v.o.f. geleverde goederen wordt gegarandeerd zoals hiervoor onder de artikelen 11 en 12 is aangegeven, voor een periode van 3 maanden na levering door 2United v.o.f. aan afnemer.

25. Op artikelen die 2United v.o.f. niet heeft gefabriceerd maar doorverkoopt, is voor de afnemer de garantie van toepassing zoals die geldt tussen 2United v.o.f. en haar verkoper en waarop 2United v.o.f. aanspraak kan maken. De duur van de garantieperiode wordt door 2United v.o.f. in de aanbieding en/of overeenkomst vermeld.

26. Op door 2United v.o.f. geleverde gebruikte goederen wordt geen enkele garantie gegeven. De koper dient zelf de deugdelijkheid van deze goederen te onderzoeken voor de aankoop.

Klachten

27. Klachten betreffende door 2United v.o.f. geleverde goederen dienen binnen 8 dagen na de levering schriftelijk bij 2United v.o.f. gemeld te worden. Bij aanwezigheid van verborgen gebreken dienen deze binnen 8 dagen na het ontdekken daarvan en uiterlijk binnen twee maanden na de levering schriftelijk gemeld te worden. De betreffende goederen dienen voor nader onderzoek ter beschikking van 2United v.o.f. gehouden te worden en op verzoek van 2United v.o.f. franco toegezonden te worden. Bewerking of verwerking van de goederen doet elk recht terzake voor afnemer vervallen.

28. Indien een klacht door 2United v.o.f. geaccepteerd wordt, is 2United v.o.f. gerechtigd te harer keuze :

- binnen een redelijke termijn tot levering van andere soortgelijke goederen over te gaan, dan wel

- de geleverde goederen te herstellen, dan wel

- de koopovereenkomst als beëindigd te beschouwen tegen afgifte van een creditnota voor het gefactureerde bedrag ter zake.

Iedere verdere vorm van aansprakelijkheid van 2United v.o.f. wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

29. Klachten schorten de betalingsverplichtingen van de afnemer niet op.

Intellectueel eigendom.

30 a. 2United mag alle door haar gemaakte en ontworpen artikelen, inclusief de materialen, vermenigvuldigen en gebruiken voor ieder doel en ieder gebruik, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

30 b. 2United behoudt zich het recht voor om haar naam en of merk/kenteken of nummer op ieder geleverd product aan te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Overmacht

31. Overmacht van welke aard dan ook, waaronder te dezen mede worden verstaan alle gevallen en omstandigheden, waarin de levering door 2United v.o.f. bemoeilijkt, respectievelijk onmogelijk gemaakt wordt, onverschillig of zulks al dan niet voor 2United v.o.f. redelijkerwijs voorzienbaar was en onverschillig of dergelijke gevallen en omstandigheden zich reeds bij het doen der aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst voor deden, ontslaat 2United v.o.f., te harer keuze, tijdelijk zolang de overmacht duurt of definitief van de verplichting tot levering zonder enige verplichting harerzijds tot schadeloosstelling.

Toepasselijk recht en geschillen

32. Nederlands recht is van toepassing op de door 2United v.o.f. gedane aanbiedingen en/of met 2United v.o.f. gesloten overeenkomsten alsmede op alle andere handelingen in samenhang met de door 2United v.o.f. gedane aanbiedingen en/of met 2United v.o.f. gesloten overeenkomsten zoals bijvoorbeeld zij het niet uitsluitend onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongerechtvaardigde verrijkingen. Alle vorderingen en geschillen, gerezen tussen 2United v.o.f. en afnemer, waaronder begrepen geschillen betreffende de interpretatie van deze voorwaarden, zullen worden gebracht voor de bevoegde rechter te Almelo tenzij dwingendrechtelijke bepalingen dit uitsluiten.

 

Go to top